Gebruiksvoorwaarden

Algemeen

 1. Het ondertekenen van de bestelbon of aanvaarden van de offerte, brengt met zich mee dat men zich akkoord verklaart met alle verkoopsvoorwaarden en deze als een verbintenis aanziet, zowel op burgerlijk als handelsgebied.
 2. Klachten dienen om geldig te zijn, schriftelijk te gebeuren en dit binnen de 7 dagen na ontvangst van de goederen. Indien de klacht niet tijdig wordt geuit, worden de goederen onherroepelijk aanzien als aanvaard en goedgekeurd.
 3. Een bestelling is pas aanzien als geplaatst, lopend of definitief na het ontvangen van een voorschot van minstens 40%. 
 4. De leveringsdatum kan pas vastgezet worden nadat de bestelling lopende is.  Alle beloofde termijnen voor de lopende bestelling zijn onder voorbehoud.
 5. Alle facturen zijn betaalbaar bij levering, tenzij dit schriftelijk anders bepaald werd bij het ondertekenen van de bestelbon.
 6. Na de vervaldag zal er van rechtswege een intrest gerekend worden van 1% per maand en dit zonder de minste ingebrekestelling.
 7. In geval van wanbetaling op de vervaldag zal ten titel van schadebeding de nog te betalen som verhoogd worden met 10% met een minimum van 125 EUR, nadat een schriftelijke ingebrekestelling zonder gevolg binnen de 8 dagen is gebleven.
 8. Enkel de rechtbanken van het gerechtsgebied van Waregem zijn bevoegd om uitspraak te doen in de gerezen geschillen.
 9. Van deze voorwaarden kan enkel afgeweken worden door een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, algemene verkoopsvoorwaarden van de medecontractanten worden als niet bestaande aanzien en enkel deze zullen toegepast worden.
 10. De aangegeven prijzen zijn vatbaar voor verhoging in geval van wijziging der prijzen door fabrikant, alsmede in geval van wijziging in tolrechten en vervoer zoals tevens in geval van devaluatie of revaluatie der munt en/of verandering van type.
 11. De leveringstermijnen worden enkel ten titel van inlichting gegeven en verbinden de verdeler niet.
 12. De goederen worden vervoerd op risico van de klant. Wij aanvaarden ook geen enkele verantwoordelijkheid inzake schade of verlies tijdens bevrachting en verzending naar gelijk welke plaats in binnen- of buitenland.
 13. Indien er waarborg gegeven wordt geldt dit enkel voor het omwisselen of herstellen van de stukken in het magazijn van de verkoper.
 14. De goederen blijven eigendom van verkoper zolang door de koper de verschuldigde koopsom niet volledig aan de verkoper is voldaan, zelfs indien de goederen bewerkt of gemonteerd werden.
 15. De koper is verondersteld op de hoogte te zijn van het feit dat alle vereiste nutsvoorzieningen door hem dienen voorzien te worden die een vlotte plaatsing mogelijk maken.
 16. De verkoper is veronderstelt de website up to date te houden qua prijzen en opties. Het is echter aan de klant zich te informeren of specifieke combinaties en opties nog steeds mogelijk zijn voor de voorgestelde prijzen.

Levering

 1. Onder levering wordt verstaan het ter plaatse brengen en het in een afgesloten ruimte brengen van de materialen.
 2. Wanneer de koper geen ruimte kan ter beschikking stellen van de leverancier, heft dit alle garanties op. 
 3. Op vraag van de koper kan er een plaatsing en aankoppeling gebeuren onder de voorwaarden die hieronder beschreven werden.
 4. Indien u beroep doet op onze plaatsingsdienst dan moeten de goederen in de verpakking blijven tot de plaatser deze komt plaatsen.
 5. De levering van de goederen kan enkel gebeuren na voorlegging van een overschrijvingsbewijs dat minimaal 70% van het volledige factuurbedrag omvat.
 6. Door vervangende materialen te aanvaarden in afwachting van de levering van de bestelde goederen, waardoor de beroepsactiviteiten kunnen uitgevoerd worden is de klant gebonden om de factuur te voldoen voor een minimum bedrag gelijk aan het bedrag van de goederen die besteld en geleverd werden.
 7. Vervangende materialen dienen in dezelfde staat terug bezorgd worden als deze werden geleverd.
 8. Schade aan vervangende materialen zullen aan de gebruiker aangerekend worden. 

Plaatsing 

 1. Plaatsen, bevestigen, aankoppelen of samenstellen van de materialen dient aangevraagd te worden bij het goedkeuren van de offerte en uitdrukkelijk op de offerte of bestelbon worden vermeld.
 2. Het plaatsen, bevestigen, aankoppelen of samenstellen van de goederen is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de bestelbon of offerte, niet inbegrepen in deze overeenkomst.
 3. Plaatsen, bevestigen, aankoppelen of samenstellen wordt per uur verrekend aan €75/u per persoon te rekenen vanaf het vertrek aan de opslagplaats in de Keukeldam te Waregem. Met een minimum van 1 werkuur/persoon.

Voorwaarden voor aansluitingen ter plaatse

 1. Aansluitingen ter plaatse dienen aangevraagd en vermeld te worden op de offerte of bestelbon. 
 2. Er moet een gedetailleerde situatieschets kunnen voorgelegd worden waarop duidelijk blijkt waar de niet zichtbare leidingen in muren of vloeren zich bevinden.
 3. De plaatser kan op geen enkel ogenblik verantwoordelijk gesteld worden voor het doorboren of het raken van niet zichtbare leidingen als deze niet op de voorgelegde situatieschets aangegeven werden.
 4. Leidingen voor water moeten functioneel zijn en er moet druk op de leidingen staan.
 5. Electrische leidingen moeten functioneel zijn en onder spanning staan.
 6. De afvoeren moeten aangesloten zijn en functioneel.
 7. Elke aansluiting moet kunnen getest worden.
 8. Het niet voldoen aan een van de bovenstaande punten is geen reden om af te zien van de factuur voor plaatsing en aansluiting.
 9. In geval meubelen dienen bevestigd te worden aan gipsmuren dienen steeds versterkingen aangebracht geweest te zijn om het conform plaatsen van de materialen toe te laten.
 10. De voorzieningen dienen steeds volgens de wettelijk geldende normen geplaatst te zijn. 
 11. Afsluitkraantjes warm en koud water, combinatiekraan en afvoer moeten steeds klaar zitten op de dag van de plaatsing.
 12. Vloeren moeten volledig afgewerkt zijn tot aan de muren.
 13. Verlengsets voor kranen of electriciteit  zijn niet inbegrepen in de plaatsingsprijs.
 14. Alle stopcontacten en leidingen moeten geplaatst zijn volgens de wettelijk geldende normen (ampères, aanvoerleidingen, contactdozen)
 15. Muren moeten vlak zijn zonder obstakels.
 16. Ondanks de grote zorg waarmee de materialen geplaatst worden is het soms onvermijdelijk dat een krasje of putje kan ontstaan tijdens het plaatsen in zowel het geleverde materiaal als in gipsmuren. 
 17. Opmerkingen over schade aan de geleverde materialen tijdens het plaatsen moeten onmiddellijk gemeld worden vooraleer de plaatser de locatie verlaat. 
 18. Het niet voldoen aan een van de bovenstaande vereisten ontheft de leverancier en plaatser van alle garanties.
Product added to wishlist
Product added to compare.

Omdat het niet altijd chocolade moet zijn
Wij maken op deze website gebruik van cookies.
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje met info
over deze website om het surfen voor u makkelijker te
maken